VIDEOS

RVLT REVOLUTION: NEVER GO BACKWARD!

05.08.2019
888
ถ้าคำว่า “ปฏิวัติ” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลง ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง...
เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้ดีขึ้น ทำอะไรที่ไม่เคยคิดจะกล้าทำ โดยเฉพาะการเปลี่ยนสไตล์ให้โดดเด่นขึ้นกว่าเดิม